Włącz kolor Wyłącz kolor

Regulamin Serwisu Gold Pixel

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego https://goldpixel.net/ Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO HTTPS://GOLDPIXEL.NET/

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki zawierania umów sprzedaży
 5. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
 7. Sposoby płatności
 8. Koszt, termin i sposoby dostawy produktu.
 9. Tryb postępowania reklamacyjnego
 10. Własność intelektualna
 11. Odpowiedzialność
 12. Gwarancja SLA
 13. Prawo odstąpienia od umowy
 14. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Serwis internetowy działający pod adresem https://goldpixel.net/ prowadzony jest przez Gold Pixel Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Fabryczna 12, 43-100 Tychy, NIP: 6462981886, KRS: 0000831845, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@goldpixel.net, tel. +48 600 380 046.
  2. Serwis https://goldpixel.net/ działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych na rzecz Usługobiorców drogą elektroniczną, w tym również w usłudze SaaS przez Serwis https://goldpixel.net/, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu https://goldpixel.net/, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta określonego Produktu jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
  6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE
  1. FORMULARZ KONTAKTOWY ? formularz dostępny na stronie internetowej goldpixel.net umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
  2. FORMULARZ REJESTRACJI ? formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Usługobiorcy.
  3. KLIENT ? Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. KONTO (PROFIL) ? oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz poufnym hasłem Usługobiorcy, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy. Warunkiem niezbędnym do założenia Konta w Serwisie jest jego rejestracja oraz zapoznanie się i akceptacja Regulaminu. Użytkownik jest odpowiedzialny za poufność swojego hasła.
  6. LICENCJA – umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83).
  7. OKRES  ABONAMENTOWY ? czas, na jaki została wykupiona usługa świadczona przez Usługodawcę, liczony wg dni – okres 30 kolejnych dni, chyba że strony postanowiły inaczej z uwagi na specyfikę określonej usługi. Jeśli usługa opłacona jest w kwocie wyższej niż jeden Okres Abonamentowy, przyjmuje się, że opłata została wniesiona za wielokrotność 30 dniowych Okresów Abonamentowych, chyba że Konsument wniesie o zwrot dokonanej nadpłaty. Za dzień rozpoczęcia nowego Okresu Abonamentowego uważa się dzień odpowiadający dniu zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego, a gdyby takiego dnia w danym miesiącu kalendarzowym nie było, ostatni dzień w danym miesiącu.
  8. OPROGRAMOWANIE ? aplikacja dostarczona przez Operatora (CRM) o nazwie Gold Pixel Office (GPO), z której korzystanie możliwe jest w wyłącznie w modelu SaaS za pośrednictwem Serwisu.
  9. PRODUKT – dostępna w Serwisie usługa (w szczególności usługa projektowa, wydruk i dostawa oraz usługi informatyczne), rzecz ruchoma lub treści cyfrowe będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
  11. SAAS – (?Software as a Service? czyli ?Oprogramowanie jako usługa?) usługa, która polega na zdalnym udostępnieniu oprogramowania poprzez Internet. Umożliwia ona interakcję z aplikacją poprzez interfejs przeglądarki internetowej.
  12. SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem https://goldpixel.net/, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z zasobów platformy w szczególności w celu konfiguracji Oprogramowania, z którego korzystanie, jako z Usługi Elektronicznej świadczonej przez Operatora, możliwe jest w modelu SaaS.
  13. UMOWA SPRZEDAŻY ? Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą.
  14. USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA, OPERATOR ? Gold Pixel Sp. z o.o. ul. Fabryczna 12, 43-100 Tychy, NIP: 6462981886, KRS: 0000831845.
  15. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK ? przedsiębiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadzący działalność gospodarczą, korzystający z Usługi Elektronicznej.
  16. USŁUGA ELEKTRONICZNA ? usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
  17. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
   1. prowadzenie Konta w Serwisie pozwalającego na korzystanie z Oprogramowania,
   2. korzystanie z Oprogramowania (CRM),
   3. usługa serwera,
   4. udostępnienie powierzchni dysku i/lub pasma łącza oraz uruchomienie dostępnych elementów składowych zgodnie z jego specyfikacją wymienioną na stronie internetowej w danym pakiecie,
   5. usługa obsługi rejestracji i odnowień domen internetowych,
   6. usługa obsługi technicznej,
   7. usługi dodatkowe związane z rejestracją domen i utrzymaniem danych na serwerach.
  2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie oraz w ewentualnej umowie podpisanej z Klientem.
  3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
  1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
  2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy rzeczy ruchomych niestanowiących treści cyfrowych.
  3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
  4. Zlecenie usługi projektowej składa się z dwóch etapów:
   1. Rozmowa projektowa. Jest to rozmowa przez telefon lub Internet (zdalnie przekazywany pulpit stacji roboczej Gold Pixel przez program Skype) w celu precyzyjnego określenia zakresu i ram projektowych związanych z wybranymi usługami. Rozmowa projektowa zawiera w sobie poufne informacje techniczne i marketingowe związane z projektowanymi elementami usługi, są to w szczególności zarys projektu, doradztwo związane z projektem na poziomie technicznym i marketingowym (odbiór zewnętrzny projektu). Wartość rozmowy projektowej stanowi 50% wartości zlecenia.
   2. Usługa projektowania graficznego ? stanowi pozostałe 50% wartości zlecenia. Płatne po akceptacji i wykonaniu projektu graficznego. Klient ma prawo do trzykrotnego żądania poprawek w każdym projekcie graficznym.
  5. W przypadku Zamówienia usługi stanowiącej wydruk i dostawę materiałów drukowanych Klient jest zobowiązany do przedpłaty 100% wartości usługi wydruku przed realizacją usługi.
  6. W przypadku Zamówienia usług dotyczących stron internetowych wymagane jest podpisanie odrębnej umowy ze Sprzedawcą.
  7. W celu złożenia Zamówienia Produktu, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Serwisie.
  8. Zamówienia Produktów można składać:
   1. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Kontaktowego (Serwis www.goldpixel.net) ? 24 godziny na dobę przez cały rok,
   2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@goldpixel.net,
   3. telefonicznie na numer: 600 380 046.
  9. Serwis realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Serwisu tj. od 09:00 do 17:00 Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 17:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
  10. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
   1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
   2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
   3. Przyjęcie Zamówienia powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem.
   4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
   5. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
    • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
    • formularz odstąpienia od umowy,
    • niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
    • fakturę PROFORMA.
   6. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 10 lit. e) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
  11. Realizacja usługi będącej przedmiotem Zamówienia następuje po jej opłaceniu na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z cennikiem.
  12. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu dostępnym w systemie GPO.
 5. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1 lit. a) oraz b) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1 lit. c) do g) Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne zgodnie z cennikiem. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi Elektronicznej po jej opłaceniu przez Usługobiorcę na zasadach określonych w Regulaminie. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Operatora.
  3. Opłaty, o których mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału, należy dokonać zgodnie z postanowieniami rozdziału VII Regulaminu.
  4. Zawarcie umowy o świadczenie płatnych Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 następuje poprzez łączne:
   1. dokonanie Zamówienia zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Serwisie,
   2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
   3. akceptację Regulaminu wraz z ewentualnymi załącznikami, po zapoznaniu się z ich treścią.
  5. Pierwsza opłata za wybrany Okres Abonamentowy, naliczana jest od dnia zawarcia umowy i płatna jest w dniu zawarcia umowy.
  6. Faktura za świadczone usługi będzie wystawiona w postaci elektronicznej oraz dostępna w panelu GPO.
  7. Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczania opłat za świadczone Usługi, na warunkach określonych w cenniku Serwisu.
  8. Wysokość opłaty abonamentowej nie jest w żaden sposób uzależniona od stopnia wykorzystania Oprogramowania przez Użytkownika.
  9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysłania drogą elektroniczną, na adres podany przy zakładaniu Konta, wiadomości przypominającej o terminie dokonania płatności.
  10. Brak wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy tytułem opłaty za świadczone usługi skutkować będzie zablokowaniem dostępu do Konta Usługobiorcy niebędącego Konsumentem. W takim przypadku wszystkie dane wprowadzone przez Usługobiorcę będą przechowywane przez Usługodawcę przez okres 30 dni, poczynając od następnego dnia po dacie wymagalności opłaty. Po upływie wskazanego w niniejszym punkcie okresu, dane wraz z kontem zostaną usunięte.
  11. W przypadku chęci przedłużenia ważności Usługi na kolejny nieopłacony Okres Abonamentowy, Usługobiorca jest zobowiązany uiścić opłatę za przedłużenie, w terminie do dnia upływu wykupionego Okresu Abonamentowego. Przelew powinien jednoznacznie identyfikować Usługobiorcę.
  12. Z chwilą uiszczenia opłaty abonamentowej Operator udziela Użytkownikowi, odpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania wyłącznie w celach związanych z działalnością Użytkownika i zgodnie z przeznaczeniem Oprogramowania.
  13. Licencja udzielana jest na okres abonamentowy, za jaki Użytkownik uiścił opłatę i ulega przedłużeniu z chwilą zapłaty za kolejny okres abonamentowy.
  14. Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania we własnym zakresie lub przy udziale osób trzecich odtwarzania kodu źródłowego (ang. reverse engineering), dezasemblacji i dekompilacji Oprogramowania.
  15. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z oprogramowania mogącego zakłócić pracę Oprogramowania dostarczanego za pośrednictwem Serwisu.
  16. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik dokonuje wyboru w zakresie funkcjonalności oprogramowania oraz typu abonamentu. Informacje o funkcjonalności oprogramowania oraz zasadach budowania cennika abonamentowego i jego stawkach dostępne są na stronie Serwisu.
  17. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnieniu serwera zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi.
  18. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnieniu Usługobiorcy powierzchni dysku i/lub pasma łącza zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi.
  19. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na obsłudze rejestracji i odnowień domen internetowych zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi.
  20. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na obsłudze technicznej zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi.
  21. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na tworzeniu stron i sklepów internetowych zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu zgodnie z postanowieniami odrębnej umowy.
  22. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na usługach dodatkowych związanych z rejestracją domen i utrzymaniem danych na serwerach zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi.
  23. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. komputer z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa nie starsza niż 1 rok od udostępnienia usług,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  24. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  25. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  26. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  27. Usługodawca zastrzega prawo do zablokowania dostępu do Konta w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu, przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
   1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta).
   2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@goldpixel.net. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
   3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
   4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
  2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 7. SPOSOBY PŁATNOŚCI
  1. Sprzedawca/Usługodawca udostępnia następujący sposób płatności:
   – płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer
   PL 80 1050 1399 1000 0090 8084 0078 (ING Bank Śląski S.A.) Gold Pixel Sp. z o.o. ul. Fabryczna 12, 43-100 Tychy, NIP: 6462981886, KRS: 0000831845. W tytule przelewu należy wpisać „Faktura Proforma nr…” lub „Faktura VAT nr…”.
  3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 8. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU
  1. Koszty dostawy Produktu będącego rzeczą ruchomą są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu dostawy zakupionego Produktu.
  2. Na termin dostawy Produktu będącego rzeczą ruchomą składa się czas kompletowania tego Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
   2.1. Czas kompletowania Produktu wynosi od 7 do 14 dni roboczych.
   2.2. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
  3. Zakupione w Serwisie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, paczkomatów lub firmy kurierskiej.
 9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacje z tytułu rękojmi:
   1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
   2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@goldpixel.net lub pisemnie na adres: al. Niepodległości 200/95, 43-100 Tychy.
   3. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
   4. Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu stanowiącego rzecz ruchomą, należy go dostarczyć na adres: al. Niepodległości 200/95, 43-100 Tychy.
   5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
   6. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem ? nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
    W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
  2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@goldpixel.net. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   3. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Wszystkie treści stanowiące integralną część strony (w tym Oprogramowanie) zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://goldpixel.net/ korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Gold Pixel. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://goldpixel.net/, bez zgody Usługodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://goldpixel.net/ stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
  3. Usługobiorca przesyłając Serwisowi pliki oraz inne treści potwierdza swoje prawo do dysponowania nimi oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu, zobowiązuję się zwolnić Serwis z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszeń oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.
 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.
  2. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami za skutki związane z utratą hasła.
  4. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Usługobiorców o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
  5. Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem formalnym i prawnym.
  6. Usługodawca będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Serwisu zgodnie w tymi zmianami.
  7. Aktualizacja systemu Serwisu dokonywana będzie przez Usługodawcę bez obciążania Usługobiorców dodatkowymi kosztami.
  8. Usługodawca podejmuje wszelkie środki, w celu ochrony danych Usługobiorców.
  9. Usługodawca dochowuje należytej staranności dla utrzymania parametrów Usług na stałym określonym poziomie (SLA).
  10. Awarie Usług lub ich elementów mogą być zgłaszane Usługodawcy drogą elektroniczną poprzez System GPO lub mailem na adres: biuro@goldpixel.net 365 dni w roku. Odpowiedzi na zgłoszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00.
  11. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu.
  12. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu.
  13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu.
  14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich.
  15. Usługodawca nie odpowiada w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie.
  16. Usługodawca nie odpowiada wobec Usługobiorców niebędących Konsumentami za:
   1. jakiekolwiek szkody Usługobiorcy niebędącego Konsumentem spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
   2. szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
   3. niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami.
  17. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu
 12. GWARANCJA SLA
  1. Poziom SLA oznacza zobowiązanie Usługodawcy do zapewnienia w każdym okresie miesięcznym ciągłości działania Usługi w zakresie wynikającym z Regulaminu, bez awarii.
  2. Awaria to nieprawidłowość świadczenia Usług przez Usługodawcę skutkująca przerwą w świadczeniu Usług lub istotnym obniżeniem ich jakości. Awaria w rozumieniu niniejszej gwarancji SLA oznacza brak możliwości korzystania z głównych funkcji usługi, do których należy: wyświetlanie stron internetowych, obsługa DNS, przyjmowanie i wysyłanie poczty elektronicznej i przetwarzanie baz danych.
  3. Gwarancja SLA obejmuje następujący zakres:
   1. Dostarczanie łącza internetowego do serwera.
   2. Dostarczanie prądu do serwera.
   3. Techniczną sprawność serwera na poziomie sprzętowym.
   4. Techniczną sprawność serwera na poziomie systemu operacyjnego.
   5. Techniczną sprawność serwera na poziomie działania usług: DNS, serwera www, bazodanowego i poczty elektronicznej.
   6. Techniczną sprawność Konta Usługobiorcy, o ile został on udostępniony, w zakresie związanym z podstawowym działaniem Usług.
  4. Gwarancja SLA nie obejmuje w szczególności wydarzeń i następstw wydarzeń związanych z:
   1. wyczerpaniem dostępnej powierzchni dyskowej na jakiejkolwiek partycji, której wykorzystanie zależy od Usługobiorcy,
   2. problemów z działaniem strony wynikających z działania skryptów na stronie, lub też z jej modyfikacją (także przez wirusy, hakerów itp.),
   3. problemami związanymi z wykorzystaniem Usług do obsługi niewspółmiernie wielkiego ruchu,
   4. rozsyłaniem SPAM?u, funkcjonowaniem oprogramowania antyspamowego i antywirusowego,
   5. blokadą Usług z przyczyn określonych w Regulaminie,
   6. oknami serwisowymi – które ustala się codziennie w godzinach 03:00 do 03:30. Podczas okna serwisowego Usługodawca ma prawo dokonywania prac na serwerach, które mogą skutkować krótkotrwałą niedostępnością Usług. W miarę możliwości technicznych, jeśli charakter prac pozwala na ich wcześniejsze zaplanowanie, Usługodawca poinformuje o przerwach w wyprzedzeniem nie krótszym niż 24 godziny.
   7. działaniem Konta Usługobiorcy w zakresie ustawień nie związanych z głównymi funkcjami serwera.
   8. działaniem siły wyższej.
  5. Siła wyższa to zdarzenie niezależne od Usługobiorcy lub Usługodawcy, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności wojny, katastrofy naturalne, strajki oraz akty wydane przez organy władzy publicznej
  6. Gwarancja SLA nie obejmuje przerwy w działaniu Usług, związanych z konserwacją systemów lub innymi planowanymi czynnościami, o których Usługodawca informuje z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.
 13. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Usługobiorca będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument zawarł umowę.
  4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu (rzeczy ruchomej) będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  5. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Serwis, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
  9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub usługa, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
  3. O zmianach Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą elektroniczną wysyłając powiadomienie na kontaktowy adres poczty elektronicznej.
  4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
  5. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą (Klientem) będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  6. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
  7. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ostatnia aktualizacja: 06.03.2020r.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Wzór Odstąpienia Od Umowy
  1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY (DANE KONSUMENTA)

   • Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
   • Data:
   • Adres konsumenta(-ów):
   • Numer telefonu:
   • Adres e-mail:
   • Nazwa banku:
   • Numer konta bankowego:
  2. ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROT)

   Produkt będący rzeczą ruchomą można zwrócić w terminie 14 dni od objęcia go w posiadanie. Aby dokonać zwrotu należy wypełnić poniższą sekcję, a następnie odesłać zwracany produkt.

   Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży poniższego (-ych) produktu (-ów).

   Lp.  Nazwa produktu  Ilość sztuk

   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

   Numer zamówienia/wysyłki:

   Data i podpis:

   *niepotrzebne skreślić

 2. Reklamacja
  • REKLAMACJA

   ————————————————————–

   Niniejszym zgłaszam reklamację dotyczącą produktu:

   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

   Opis wady/ przyczyna reklamacji:

   Reklamacja w oparciu o rękojmię:

   Żądanie reklamującego (właściwe zaznaczyć x):

   ?nieodpłatna naprawa    ?zwrot zapłaconej ceny    ?wymiana na nowy    ?obniżenie zapłaconej ceny

   Data i podpis:

   *niepotrzebne skreślić

Copyright 2023 goldpixel.net Regulamin Serwisu | Polityka prywatności